Mestring, mening og sunne relasjoner

Vi tilbyr arenaer for mestring og læring, basert på anerkjennelse og likeverd, der den enkelte kan utvikle sine egne ressurser.

Vi har fokus på det friske og på at hver og en av oss har mulighet til å delta og bidra, uavhengig av bakgrunn og livssituasjon, for å tilhøre noe større enn seg selv.

Vi forankrer verdisynet vårt i recovery-tenkning og arrangerer turer i norsk natur. Formålet er å skape motivasjon, legge til rette for nettverksbygging og økt livskvalitet.