År 2021, den 23 sept. ble det avholdt stiftelsesmøte for opprettelse av stiftelse i henhold til stiftelseslovens kapittel 2, i Kirkeveien 221, 1383 Asker.

§ 1. Stiftelsen er hjemmehørende i Asker kommune. Stiftelsen er en frivillig og ideell stiftelse.

§ 2. Stiftelsen Medvandrerne, skal – med naturen som metode, ha til formål å gjennom motivasjonsturer, utøve frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal vi skape en mestringsfølelse og sunne relasjoner hos den enkelte. Dette skal bidra til motivasjon og til å være en bidragsyter i samfunnet.

§ 3. Stiftelsen Medvandrerne er livssynsnøytral og upolitisk

§ 4. Stiftelsen tegnes av styret i fellesskap. Styret foretar nødvendige ansettelser og utpeker en daglig leder. Instruks for daglig leder fastsettes av styret.

§ 5. Stiftelsen ledes av et styre på 5-7 personer med en leder. Styremedlemmer velges for 2 år, dog slik at halvparten av styremedlemmene ved først gangs oppnevnelse gis en funksjonstid på 1 år.

Gjenvalg kan finne sted, dog slik at ingen kan være styremedlemmer for mer en 3 perioder. Når styremedlemmer er på valg velges nye styremedlemmer på årsmøte.

Valgkomitèn innstiller til ny valgkomitè, samt nye styremedlemmer. Styret velger styremedlemmer og valgkomitè.

Stiftelsens grunnlegger, Are Geier Lerstein har vetorett ved valg av nytt styremedlem. Styret skal ha en sammensetning av personer som har kompetanse og engasjement for å sikre stiftelsens formål.

§ 6. Styre er stiftelsen høyeste organ og har ansvaret for å forvalte stiftelsen midler i tråd med stiftelsens formål. Disposisjoner som reduserer stiftelsens grunnkapital og utspill fra stiftelsen i viktige holdningsspørsmål krever tilslutning fra ¾ av styrets medlemmer.

§ 7. Stiftelsen er beslutningsdyktig når flere en halvparten er til stede og ved simpelt flertall. Styret har myndighet til å endre vedtektene. Vedtektsendringer krever enstemmighet. Vedtektsendringer må registreres og godkjennes av Fylkesmannen.

§ 8. Stiftelsens midler disponeres av daglig leder etter instrukser fra styret

§ 9. Stiftelsens grunnkapital er på kr 100.000. Stiftelsen drives økonomisk ved innsamlinger, gaver, og tilskudd. Kapitalen og avkastningen av denne skal benyttes til stiftelsens formål. Dersom avkastningene, eller deler av denne et år ikke blir benyttet, overføres midlene til bruk i det påfølgende eller senere år.

§ 10. Stiftelsens grunnkapital plasseres og forvaltes av styret iht. stiftelsesloven § 18. Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte og at avkastningen blir best mulig for å ivareta formålet. Stiftelsen kan ikke stille garantier eller lignende. Stiftelsens regnskaper skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

Styret avholder møte etter skriftlig innkalling fra styrets leder og/ eller daglig leder med minst 1 uke varsel, eller når to styremedlemmer krever det. Styret skal hvert år innen utgangen av juni avholde årsmøte der styrets beretning, stiftelsen regnskap og revisors rapport skal behandles.

§ 11. Styret avholder møte etter skriftlig innkalling fra styrets leder og/ eller daglig leder med minst 1 uke varsel, eller når to styremedlemmer krever det.


Styrets sammensetning er:

Revisor for stiftelsen er:

Sted og dato

Underskrift                                         Underskrift                            


(Stiftelsesdokumentet underskrives av oppretteren/stifteren.)

Categories:

No Responses

Legg igjen en kommentar