§ 1 STIFTELSENS NAVN

Stiftelsens navn er: Stiftelsen Medvandrerne

§ 2 FORMÅL

Stiftelsen Medvandrerne skal legge til rette for unike opplevelser og turer i naturen. Dette utføres selvstendig eller i samarbeid med komplementerende organisasjoner. 

Gjennom motivasjonsturer, frivillig arbeid, erfaringsformidling, læring og andre sosiale aktiviteter skal Stiftelsen Medvandrerne tilrettelegge for mestringsfølelse og skape sunne relasjoner hos de enkelte. Dette bidrar til økt motivasjon og gjennom mye erfaring vet vi at dette skaper gode bidragsytere i samfunnet.

Stiftelsen Medvandrerne forankrer sitt verdisyn i recovery-filosofien, hvor vi informerer og veileder deltakerne inn i nettverk og andre konstruktive tiltak hvis de uttrykker behov for dette.

§ 3 JURIDISK PERSON

Stiftelsen er selveid og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er NOK 100.000,-.

§ 5 STYRET

Stiftelsen ledes av et styre på 5 – 8 medlemmer med en leder. Styret er høyeste myndighet i stiftelsen. Daglig leder samt administrasjon har møterett i styret. Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen.

Styremedlemmer og eventuelle varamedlem oppnevnes for en periode på to – 2 — år.

Styret skal avholde møter når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtaket fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Når styremedlemmer er på valg velges nye styremedlemmer på årsmøte. Valgkomitéen innstiller nye styremedlemmer. Styret velger styremedlemmer og valgkomite. Stiftelsens grunnlegger, Are Geier Lerstein har vetorett ved valg av nytt styremedlem. Styret skal ha en sammensetning av personer som har kompetanse og engasjement for å sikre stiftelsens formål.

Styret skal:

  1. Styret leder Stiftelsen Medvandrerne i overensstemmelse med stiftelsesloven og bestemmelsene i nærværende vedtekter. Styret skal arbeide for gjennomføring av stiftelsens formål og verdier, beskrevet i dokumentet: Etiske retningslinjer, roller og verdier
  2. Etter behov kunne oppnevne, starte og avslutte komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med stiftelsens økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Styret skal sørge for at det føres regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre – 3 – måneder etter årets utgang.

Styret skal avlegge årsregnskap og årsberetning til et årlig stiftermøte, hvor det også skal rapporteres om stiftelsens drift og de tiltak som er iverksatt for å fremme stiftelsens formål.

Regnskapene skal revideres av ekstern revisor som utnevnes av styret, og årsberetning og regnskap skal sendes til samtlige stiftere.

  • Representere stiftelsen utad i samsvar med stiftelsens holdninger og verdier,

§ 6 SIGNATUR

Stiftelsen tegnes av Daglig Leder, Styreleder og Økonomiansvarlig.

Retten skal utøves i fellesskap eller hver for seg.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i Stiftelsen Medvandrerne sine vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært styremøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de navngitte stemmene.

§ 8 OPPLØSNING, SAMMENSLUTNING OG DELING

Oppløsning av stiftelsen kan bare behandles når styret er fulltallig. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært styremøte minst 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre frivillige / ideelle organisasjoner eller deling av stiftelsen ansees ikke som oppløsning.

Vedtak om sammenslutning / deling og nødvendig vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr § 7. Styret skal i denne forbindelsen utarbeide en plan for sammenslutningen/ delingen som styret skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra stiftelsens kreditorer.

08.08.2022

Are Geier Lerstein                                                               Frode Lein
Stiftelsens grunnlegger                                                    Stiftelsens grunnlegger
Daglig leder                                                                           Styrets leder

Categories:

No Responses

Legg igjen en kommentar